Alarmni sistemi

alarmni sistemi - Telsat doo. - Servo Mihalja 10, Novi SadProtiv –provalni alarmni sistemi su sistemi koji su dizajnirani za detekciju neautorizovanog ulaska u objekat ili oblast. Sastoje se od niza raznih tipova senzora, alarmne centrale, sa ili bez rezervnog napajanja, sirene i uređaja za dojavu. U zavisnosti od načina detekcije postoje senzori koji detektuju pokret, zvuk(lom stakla), vibracije ili mikrotalase.

Alarmni sistemi mogu služiti kao protiv-provalni sistemi, a takođe mogu služiti i kao sistemi za zaštitu od požara. Protivprovalni alarmni sistemi mogu biti vezani zajedno sa sistemima video nadzora kako bi se automatski snimio željeni pokret ili događaj.

Senzori služe za detekciju događaja kao što je otvaranje vrata,lom stakla,kretanje i drugo. Alarmna centrala upravlja radom svih elemenata sistema, prima signale detektore i vrši uzbunjivanje pomoću sirena  ili obaveštava korisnika putem telefona ili GSM mreže.